Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

COVID-19 - POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

Atradius Credit Insurance N. V.

S cílem poskytnout našim zákazníkům větší flexibilitu při zajišťování služeb, upravujeme
podmínky pojistných smluv následujícími způsoby:

1) Pojistníci mají možnost nahlásit uplynutí Maximální lhůty prodloužení splatnosti (MLPS)
a/nebo povinnosti předat případ k vymáhání o dalších 30 dní. Dle stávajících podmínek
pojistných smluv je třeba Atradius informovat o uplynutí MLPS a předat pohledávky
k vymáhání do 30 dnů od uplynutí MLPS. Tato 30denní lhůta je nyní prodloužena na 60 dní.

2) Bez dalšího předchozího souhlasu se může dodavatel dohodnout se svým odběratelem na
pozdější úhradě faktur a to i po uplynutí MLPS, pokud tyto pozměněné platební podmínky
zůstanou v rámci výše uvedených 60 dnů po uplynutí MLPS.

Obě změny vstupují v platnost okamžitě a nebude-li oznámeno jinak, zůstanou v platnosti pro
pohledávky, u nichž MLPS uplyne před 1. zářím 2020.

 

K dotazům k likvidaci škodných událostí:
Společnost Atradius začne likvidovat škodnou událost, jakmile ji zákazník oznámí v souladu
s příslušnými podmínkami pojistné smlouvy. Toto posouzení zohledňuje okolnosti související se
škodnou událostí, jako je například smlouva mezi Pojistníkem/Pojištěným a jeho kupujícím nebo
příslušná jurisdikce. Tento proces zůstává nezměněn. Není tedy možné poskytnout obecnou
odpověď na otázku odpovědnosti a krytí konkrétního budoucího nároku klienta.

Dopis klientům

 

 

EULER HERMES SA

Následující opatření budou platit pro všechny klienty , kteří mají uzavřenou smlouvu o pojištění pohledávek ( Legacy , Corporate Advantage ) s výjimkou finančních institucí (banky, faktoringové
společnosti a jiné finanční instituce), a také s výjimkou klientů EH World Agency . U pohledávek v maximální výši 13 000 000 CZK (500 000 EUR) na odběratele, se splatností do 31. května 2020:


Platby po splatnosti
Umožňujeme vám sjednat si s Vašimi odběrateli nové datum platby nad rámec povolené maximální doby prodloužení stanovené smlouvou, a to za předpokladu, že toto nové datum
platby nebude delší než 30 dní od konce původní maximální doby prodloužení

Hlašení hrozby pojistné události/ požadavku na pojistné plnění a vymáhání
Nad rámec povinnosti vyplývající z všeobecných pojistných podmínek vám umožnujeme prodloužit lhůtu oznámení stavu prodlení a podání požadavku na pojistné plnění a vymáhání
nově o 30 dní.
Vezměte prosím na vědomí, že tato prodloužení platí pouze pro případ platební nevůle. Krytí v rámci Vaší pojistné smlouvy v případě platební neschopnosti (insolvence) zůstává v původních
lhůtách uvedených ve smluvních podmínkách
. Abychom předešli pochybnostem, tak uvádíme, že tyto změny nezpůsobí odklad maximální doby prodloužení ani odklad stavu prodlení. Další
dodávky uskutečněné po uplynutí této doby nebudou pokryty podle Vašich smluvních podmínek.

Dále chceme našim klientům patřícím mezi malé a střední podniky (obrat ≤ 650 000 000 CZK (25 000 000 EUR) poskytnout dodatečnou podporu v rámci cash flow . Z tohoto důvodu pro klienty
v daném segmentu zavádíme níže uvedené opatření, a to do 30. dubna 2020. Cílem je zajistit, nepřerušené a bezproblémové krytí podle pojistné smlouvy Euler Hermes

Odklad plateb faktur za pojistné a servisní služby
V případě, že bude podnikání našich zákazníků narušeno (vládními) opatřeními vztahujícími se ke Covid 19, můžeme na základě žádosti od našeho klienta dočasně odložit splatnosti
faktur/závazků za pojistné a servisní služby Euler Hermes

Odklad hlášení obratu : Na základě žádosti dále zvážíme časově omezený odklad povinnosti hlásit obrat, a to v případě, že by podnikání našich klientů bylo narušeno (vládními) opatřeními
týkajícím se Covid 19

Dopis klientům

 

 

Coface 

Prodlužuje lhůtu pohledávek po splatnosti na 60 dní. 

Dopis klientům