Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

COVID-19 - Pojištění přepravních rizik – CARGO pojištění

CARGO pojištění

COLONNADE Insurance S. A.

1. Rozsah pojištěných rizik / případná omezení nároku na pojistné plnění v souvislosti s událostí COVID-19

Rozsah pojištěných rizik zůstává nezměněn. Pro zboží nepředstavuje koronavirus žádnou újmu – omezení nároku tudíž není třeba.  

2. Výluky z pojištění (nově aplikované ?)

Nejsou.

3. V případě změny trasy přepravy v souvislosti s restrikcemi/bezpečnostními opatřeními má pojištěný jaké notifikační povinnosti vůči pojišťovně ?

Zde pojišťovna poukazuje na příslušné odstavce 5.1, 5.3 a 5.4. podmínek pro pojištění přepravy (zkráceně), MAR 01-05/2017:

5.1 : „Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojištění vzniká okamžikem, kdy je s pojištěnou věcí poprvé manipulováno v místě uskladnění uvedeném v pojistné smlouvě za účelem bezprostředního nakládání do dopravního prostředku nebo na dopravní prostředek za účelem zahájení přepravy, trvá v průběhu obvyklé přepravy a zaniká…“

5.3: „Pojištění se vztahuje i na případy zdržení nezávisle na vůli pojištěného nebo odchylky od cesty, nucené vykládky, opětovného nalodění nebo překladu a během jakékoliv změny cesty vyplývající z uplatnění práv dopravců na základě přepravní smlouvy nezávisle na vůli pojištěného.“

5.4 „ Pokud je plnění ze přepravní smlouvy nezávisle na vůli pojištěného ukončeno v jiném přístavu nebo v jiném místě určení, než je uvedeno v pojistné smlouvě nebo je přeprava ukončena před vykládkou pojištěné věci způsobem uvedeným v článku 5.1 (a) - (e) pak toto pojištění zaniká, pokud pojištěný neoznámí pojistiteli bez zbytečného odkladu, že došlo k uvedeným skutečnostem a nepožádá o prodloužení pojištění a nedohodne se s pojistitelem na případném dodatečném pojistném..“

V praxi to tedy znamená:

Notifikovat pojistitele (pokud se o tom jako pojištěný dozvím), neb jde o změnu rizika (přeprava již není obvyklá, ten by měl vzít na vědomí a potvrdit krytí, neb mimo vůli pojištěného.

Odstavec 5.3 však řeší především změnu trasy a neplánový cargo handling (vykládky, nakládky…).

Pakliže by se někde zásilka „zasekla“ – skladování na dobu výrazně delší než by bylo u meziskladování obvyklé – což je odstavec 5.4, mohl by pojistitel další krytí takové zásilky i odmítnout.

To by se posuzovalo případ od případu.    

4. V případě meziskladování nařízené v souvislosti s bezpečnostními opatřeními pojištění trvá až do doby opětovné přepravy a po jakou dobu ?

Viz předchozí odpověď

5. Lhůty pro zjišťování škod Loss Adjustery v zahraničí – pokud nebude místní Loss Adjuster (havarijní komisař)  k zastižení, přebírá tuto komunikaci pojišťovna ?

Pokud nebude místní LA k zastižení, doporučujeme kontaktovat přímo pojistitele, který zvolí další postup (pojistitel bude škodu řešit napřímo s příjemcem, popř. škoda bude řešena s příjemcem prostřednictvím LA v ČR, kterého nominuje pojistitel).

6. Minimální výše předpokládané škody pro přizvání havarijního komisaře? (uveďte prosím výši v CZK)

V dané “nouzové“ situaci nepožadujeme zapojení LA do výše 350 000 CZK – musí však být pořízena fotodokumentace prokazující rozsah poškození (čím více, tím lépe). Bude-li to navíc možné, pak i fotodokumentaci o zajištění nákladu  - v případě exportu.

7. Záznamy/notifikace o poškození zboží – písemná forma vs. alternativní záznamy/oznámení – tedy jakou formu výhrady ke vzniklé škodě pojišťovna akceptuje?

(případ, kdy příjemce nemůže uvést výhradu do NL při převzetí (bezpečností opatření přímého kontaktu)  – bude dostačující notifikace e-mailem v den převzetí zboží?)

Pokud již bude patrné poškození zboží na dopr. prostředku, doporučujeme pořízení fotodokumentace zboží na dopravním prostředku popř. v průběhu vykládky – bude patrné, že k poškození došlo v průběhu přepravy resp., když tato byla v držení dopravce + doporučujeme učinit notifikaci e-mailem v den převzetí zboží.

PP pro pojištění přepravy

 

 

CEE Specialty s.r.o.

1. Rozsah pojištěných rizik / případná omezení nároku na pojistné plnění v souvislosti s událostí COVID-19

NE

2. Výluky z pojištění (nově aplikované?)

NE, je to dle rozsahu pojistného krytí -  ICC (A), (B), (C)

3. V případě změny trasy přepravy v souvislosti s restrikcemi/bezpečnostními opatřeními má pojištěný jaké notifikační povinnosti vůči pojišťovně ?

Ano, dispečer sdělí SMS/ emailem změnu trasy přepravy

4. V případě meziskladování nařízené v souvislosti s bezpečnostními opatřeními pojištění trvá až do doby opětovné přepravy a po jakou dobu ?

30 dní (60 dní pouze u námořní přepravy)

5. Lhůty pro zjišťování škod Loss Adjustery v zahraničí – pokud nebude místní Loss Adjuster (havarijní komisař)  k zastižení, přebírá tuto komunikaci pojišťovna ?

ANO

6. Minimální výše předpokládané škody pro přizvání havarijního komisaře? (uveďte prosím výši v CZK)

Sami likvidujeme veškeré škody do 25.000,- USD, jinak pak ve spolupráci s HDI. Obecně u škod 250-300 tis. Kč : pojistník/ pojištěný, případně jeho oprávněný zástupce je povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci a zápis  o rozsahu poškození, v případě úplného zničení zásilky je povinen doložit doklad o ekologické likvidaci 

7. Záznamy/notifikace o poškození zboží – písemná forma vs. alternativní záznamy/oznámení – tedy jakou formu výhrady ke vzniklé škodě pojišťovna akceptuje?

(případ, kdy příjemce nemůže uvést výhradu do NL při převzetí (bezpečností opatření přímého kontaktu)  – bude dostačující notifikace e-mailem v den převzetí zboží?)

ANO, pokud se nejedná o elektronický nákladní list („NL“)

 

Ostatní náležitosti pojistného krytí a  procesy šetření škodních událostí jsou řešeny individuálně a po předchozí dohodě s pojistitelem, prostřednictvím spol. OK Group.

 

ALLIANZ pojišťovna a.s.  

1. Rozsah pojištěných rizik / případná omezení nároku na pojistné plnění v souvislosti s událostí COVID-19

žádnou odchylku od VPP v souvislosti s pandemií momentálně nechystáme a neaplikujeme. „Vyšší moc“  a škody v jejím důsledky však nejsou předmětem pojistného krytí.

2. Výluky z pojištění (nově aplikované?)

zde nevidíme důvod k zavádění nových výluk, Pokud otázka směřuje k přepravám zboží,  na které se vztahují nové restrikce, platím že obchody pod restrikcemi pojištěny nejsou, pokud byly sankce nebo restrikce vyhlášeny do okamžiku zahájení přepravy

3. V případě změny trasy přepravy v souvislosti s restrikcemi/bezpečnostními opatřeními má pojištěný jaké notifikační povinnosti vůči pojišťovně ?

u podstatné změny trasy je třeba ji odsouhlasit s pojistitelem

4. V případě meziskladování nařízené v souvislosti s bezpečnostními opatřeními pojištění trvá až do doby opětovné přepravy a po jakou dobu ?

V případě déledobějšího nuceného uskladnění se podmínky řeší individuálně podle případu

5. Lhůty pro zjišťování škod Loss Adjustery v zahraničí – pokud nebude místní Loss Adjuster (havarijní komisař)  k zastižení, přebírá tuto komunikaci pojišťovna ?

obvykle dle individuálního případu, který musí být neprodleně nahlášen pojistiteli

6. Minimální výše předpokládané škody pro přizvání havarijního komisaře? (uveďte prosím výši v CZK)

obvykle dle individuálního případu, který musí být neprodleně nahlášen pojistiteli

7. Záznamy/notifikace o poškození zboží – písemná forma vs. alternativní záznamy/oznámení – tedy jakou formu výhrady ke vzniklé škodě pojišťovna akceptuje?

(případ, kdy příjemce nemůže uvést výhradu do NL při převzetí (bezpečností opatření přímého kontaktu)  – bude dostačující notifikace e-mailem v den převzetí zboží?)

„standardní“ postup – výhrada o poškození/zničení zboží přímo do nákladního listu (dodacího listu) vč. průkazné fotodokumentace

Ostatní náležitosti pojistného krytí a  procesy šetření škodních událostí jsou řešeny individuálně a po předchozí dohodě s pojistitelem, prostřednictvím spol. OK Group.