Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Etický kodex

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI OK GROUP a.s.

Vaše povinnosti po dobu spolupráce se společností OK GROUP a.s. (dále jen OKG)

Během práce pro společnost OKG je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň integrity. Tento materiál vás informuje o kodexu chování ve společnosti OKG a uvádí nástin pravidel, jež toto chování podporují.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na vaši přímou kontaktní osobu ve společnosti OKG.

Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny Vaší smlouvou či smlouvami se společností OKG.

Kodex chování společnosti OKG

Vyzývá jednotlivce, aby:

 • dodržovali všechny příslušné zákony

 • byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích

 • vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi

 • rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity

 • usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí

 • uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování

Obecné zásady

Jako nezávislý zprostředkovatel pojištění jste povinen vybrat a navrhnout zákazníkovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany zákazníka.

Respektujte pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarujte se používání   nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru zákazníků a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách.

Veškerou reklamu veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.

Jste povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

Zásady chování ve vztahu k zákazníkům

 • dodržujte zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění zákazníků
 • poskytujte zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • neakceptujte požadavky zákazníka na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
 • v závislosti na obsahu smlouvy se zákazníkem jste odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 • musíte umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojišťovnou
 • nepoužívejte za účelem získání zákazníka nekalých a neetických praktik vůči konkurenci

Střet zájmů

 • vyhněte se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být v konfliktu s vaší prací při plnění úkolů pro společnost OKG, nebo by mohly budit zdání takového konfliktu

 • nepoužívejte zdroje a prostředky společnosti OKG pro vaše aktivity, které provádíte mimo rámec práce, prováděné pro společnost OKG

 • nediskreditujte jméno nebo pověst společnosti OKG

 • pokud se vás týká možný konflikt zájmů, ohlaste to písemně vašemu přímému kontaktu ve společnosti OKG

Kontrolní a účetní postupy

 • dodržujte účetní postupy a pravidla výkaznictví, finančního řízení a kontroly

 • veďte přesně a udržujte vaši chronologickou evidenci a další evidenci týkající se prací pro společnost OKG aktuální a kompletní a zacházejte s ní jako s důvěrnou

 • zajišťujte důvěrnost informací společnosti OKG

 • neuvádějte informace společnosti OKG mimo rámec této společnosti, pokud k tomu nemáte výslovný souhlas vedení společnosti OKG

Duševní vlastnictví

 • chraňte duševní vlastnictví společnosti OKG i třetích stran

 • s výjimkou případů, kdy to vyžaduje vaše práce, nezveřejňujte či neuvolňujte interní nebo důvěrné informace anebo údaje společnosti OKG nebo jiných subjektů, které společnost OKG chrání jako důvěrné

 • na závěr vaší spolupráce se společností OKG odevzdejte bez zbytečného odkladu vše, co je majetkem společnosti OKG, včetně podkladů, které mají důvěrný nebo interní charakter

 • pokud si nejste jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady, obraťte se na váš přímý kontakt ve společnosti OKG

Spravedlivé zaměstnanecké vztahy

 • uplatňujte zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný zákonem

 • udržujte pracovní prostředí, jež je prosto jakéhokoli obtěžování jakékoli povahy, včetně sexuálního obtěžování a šikanování

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

 • dodržujte všechny relevantní zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce, a požární ochrany

 • vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí

 • provádějte prevenci pracovních úrazů

Bezpečnost a krizový management

 • dodržujte pravidla jednotlivých objektů společnosti OKG pro vstup a opuštění budov

 • zabraňte přístupu do objektů společnosti OKG neoprávněným osobám

 • chraňte majetek a zařízení společnosti OKG před krádežemi a zneužitím

 • podporujte dodržování postupů k prevenci kriminálních činů ohrožujících zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery společnosti OKG i její zařízení a technologie

Konkurenční vztahy

 • nikdy nehovořte s představiteli konkurence společnosti OKG o cenách, nákladech, ziskových maržích nebo dalších tématech, které jsou předmětem Vaší spolupráce se společností OKG

 • případnou komunikaci s konkurenty společnosti OKG udržujte pouze v takových mezích, pro které existuje legitimní obchodní důvod

 • vyhýbejte se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých smluv nebo dohod

Vztahy s pojišťovnami

 • buďte spravedliví a jednejte ve všech vztazích s dodavateli zákonně, účelně a poctivě

 • nikdy nesmíte být závislý na kterékoliv pojišťovně

 • mějte aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojišťovnách a jejich produktech

 • při umisťování obchodu se chovejte nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některé z pojišťoven

 • s pojišťovnami udržujte dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci

Ochrana soukromí

 • informace o zákaznících používejte jen k oprávněným podnikatelským účelům

 • zabezpečte vaše informace o zákaznících jak v písemné formě, tak v elektronické podobě

 • nezískávejte, nezpracovávejte a neuchovávejte informace o vašich zákaznících v rozporu se zákony, zejména v rozporu se zákonem a ochraně osobních údajů

 • pokud přicházíte při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji třetích stran, jste povinni s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a směrnicí GDPR

Spolupráce s veřejnoprávními orgány

 • dodržujte nejvyšší možnou míru čestnosti při všech kontaktech s představiteli veřejnoprávních orgánů a institucí

 • při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vždy vyhněte i pouhému zdání nepatřičného chování a důsledně dodržujte zákony a regulatorní pravidla upravující podmínky poskytování produktů a služeb těmto subjektům

Interní a důvěrné informace

 • nezveřejňujte a neuvolňujte (kromě případů, kdy to vyžaduje vaše práce pro společnost OKG) interní nebo důvěrné informace nebo údaje společnosti OKG nebo jiných subjektů, jež je společnost OKG povinna chránit jako důvěrné

 • informace, které vznikly při práci pro společnost OKG, jsou majetkem společnosti OKG

 • při ukončování vašeho úkolu pro společnost OKG odevzdejte bez prodlení veškeré náležitosti, které patří společnosti OKG, včetně materiálů, jež mají povahu důvěrných nebo interních materiálů

 • pokud si nejste jisti tím, co je považováno za interní nebo důvěrné, požádejte o objasnění váš přímý kontakt ve společnosti OKG

 

Etický kodex společnosti OK GROUP a.s. ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.