Plnění informační povinnosti podle platných právních předpisů

Zákon č. 38/2004 Sb.

§ 21, odst. 5, písm. a):

Obchodní firma: OK GROUP a.s.
Sídlo: Mánesová 3014/16, 612 00 Brno

Jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná:

Ing. Radoslav Kubiš, předseda představenstva, e-mail [obfuscate_1_|108|102|113|89|97|114|64|105|102|97|109|107|108|104|45|99|116]

Ing. Milan Ondra, místopředseda představenstva, e-mail [obfuscate_1_|103|106|106|91|106|96|64|105|102|97|109|107|108|104|45|99|116]

Ing. Jan Maloch, místopředseda představenstva, e-mail [obfuscate_1_|100|104|93|99|103|98|104|58|106|101|98|110|102|109|111|46|93|117]

Jménem pojišťovacího zprostředkovatele a to výhradně ve smyslu § 6, odst. 1, zák. č. 38/2004 Sb. jednají tito podřízení pojišťovací zprostředkovatelé (viz odkaz na webové stránky): https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web09.direct_find?p_lang=cz

§ 21, odst. 5, písm. b):

OK GROUP a.s. je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (012274PA, 001643PM).
Ověření zápisu v registru je možné na internetu, na webových stránkách ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web09.direct_find?p_lang=cz

§ 21, odst. 5, písm. c):

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny.

§ 21, odst. 5, písm. d):

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

§ 21, odst. 5, písm. e):

Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele: lze podat představenstvu společnosti.
Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele: podle občanského soudního řádu.

§ 21, odst. 6, písm. a):

Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu.

§ 21, odst. 6, písm. b):

Pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven.

§ 21, odst. 6, písm. c):

Pojišťovací zprostředkovatel sdělí klientovi na jeho žádost pojišťovny, se kterými je oprávněn sjednávat pojištění.

§ 21, odst. 7:

Pokud pojišťovací zprostředkovatel vydává doporučení, činí tak zpravidla na základě analýzy nabídek pojišťoven a praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí.

§ 21, odst. 8:

Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je pojistiteli.

§ 21, odst. 9:

Informace podle § 21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel formou, která je přístupná klientovi a to na těchto webových stránkách, resp. formou písemné zprávy.

Zákon č. 634/1992 Sb.

§ 14, odst. 1:

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, týkajících se smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz; u pojistných smluv životního pojištění je to finanční arbitr, www.finarbitr.cz.