Pojištění měst a obcí

Pro koho je určeno?

 • Pro obce, města, městské části a obvody, kraje
 • Pro zařízení bez právní subjektivity – organizační složky měst, obcí, krajů (obecná policie, sbor dobrovolných hasičů)
 • Pro příspěvkové organizace státu, organizační složky státu (ministerstva, soudy apod.) a státní fondy
 • Pro zařízení s právní subjektivitou
 • Pro příspěvkové organizace (domy s pečovatelskou službou, dětské domovy)
 • Pro obecně prospěšné společnosti (sport, kultura …)
 • Pro obchodní společnosti ve vlastnictví územně samosprávního celku (technické služby, čističky vod)
 • Pro školská zařízení (mateřská škola, základní škola, lidové školy umění)
 • Pro dobrovolné svazky obcí
 • Pro bytová družstva

 

Co je předmětem pojištění?

 • budovu, soubor budov
 • movité věci
 • věci zvláštního charakteru – např. peníze a cennosti, výstavní modely
 • věci na volném prostranství (např. veřejné osvětlení, semafory, parkovací automaty, sochy, nosiče dat vč. záznamů na nich uložených)
 • náklady
 • dle individuální poptávky klienta …

 

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

Majetkové pojištění

 • flexa (požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk),
 • ostatní živelní rizika, zejména vodovodní škody, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení,….
 • povodeň – pojištěna je povodeň přirozená (způsobená např. přechodným zvýšením hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod nebo tím, že voda z určitého území nemůže dočasně odtékat) i povodeň zvláštní (např. porucha vodního díla nebo nouzové řešení situace na vodním díle)
 • odcizení (krádež vloupáním, loupež a to včetně vandalismu)
 • odcizení věcí na volném prostranství (např. sochy, pomníky apod.)
 • prostý vandalismus (bez souvislosti s krádeží vloupáním nebo loupeží)
 • rozbití skla
 • nepřímý úder blesku nebo přepětí
 • přeprava movitých věcí a zásob
 • přeprava peněz
 • technická rizika – toto pojištění je určeno pro klienty, kteří vlastní stroje a zařízení určená k údržbě veřejné zeleně, popř. k udržování veřejného pořádku a bezpečí (např. multikáry, malotraktory, zásahová vozidla hasičského sboru atp.). Pojištěno může být nebezpečí flexa, voda z potrubí, živel, odcizení a havárie.
 • strojní rizika
 • elektronická rizika

 

Pojištění odpovědnosti za škodu

Předmětem pojištění je povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Města a obce jsou povinny nahradit škody či újmy na majetku či zdraví:

 • způsobenou provozováním podnikatelské činnosti
 • způsobenou vadným výrobkem nebo vadnou prací po předání
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem
 • čisté finanční škody
 • škody na cizích věcech převzatých nebo užívaných
 • regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenského pojištění
 • nemajetková újma -  právo na ochranu osobnosti
 • vzniklou na věcech zaměstnanců
 • vzniklou na věcech a zdraví žáků
 • způsobenou obcí jako zřizovatelem městské policie, obecního hasičského sboru
 • způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
 • způsobenou provozováním sportovních aktivit, sociálních služeb, kulturních aktivit apod.
 • dále je možné sjednat pojištění odpovědnosti starostů a členů zastupitelstva