Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Pojištění vozidel

Pro koho je určeno?

Pojištění vozidel je určeno všem osobám a podnikatelským subjektům, kteří vlastní a provozují motorová a přípojná vozidla. Toto pojištění kryje rizika, která ohrožují účastníka provozu na pozemních komunikacích. Zvláštní kapitolu tvoří pojištění odpovědnosti z provozu vozidel “povinné ručení“, které je povinně smluvní, tzn., že je majitel vozidla povinen pojištění uzavřít, ale může si zvolit jakéhokoliv pojistitele, kterému je udělena příslušná licence.

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • pojištění skel (čelního skla)
 • úrazové pojištění osádky nebo pouze řidiče
 • pojištění zavazadel nebo věcí pro služební účely
 • pojištění nadstandardních asistenčních služeb
 • pojištění nájmu náhradního vozidla po dobu opravy
 • pojištění vozidla proti ztrátě hodnoty (GAP)
 • ostatní speciální produkty na míru

Jaké jsou typy pojištění vozidel?

 1. hromadné (flotilové) – (většinou pro 5 a více vozidel) – je používáno v situacích, kdy majitel (společnost) vlastní více vozidel a požaduje zpřehlednění a zjednodušení celého systému pojištění vozidel. Provádí se hromadné vyúčtování celé flotily, lze získat výhodnější základní pojistné s ohledem na počet pojištěných vozidel. Další výhodou tohoto pojištění je hodnocení škodovosti flotily jako celku a tudíž nedochází k větším výkyvům pojistného vlivem uplatnění systému bonus/malus. U tohoto typu pojištění lze ujednat vylepšení standardních pojistných podmínek pojistitele, včetně možnosti měsíčních splátek.
 2. individuální (retailové) – je používáno pro pojištění jednoho vozidla jednou pojistnou smlouvou proti volitelným pojistným nebezpečím dle uvážení klienta a s ohledem na produkt vybraného pojistitele. Základní pojistné je v čase upravováno systémem bonus/malus v závislosti na „vyježděných“ bezeškodných měsících, kdy je pojistné periodicky snižováno. V případě zaviněné pojistné události jsou „vyježděné“ měsíce naopak odebírány a pojistné je navýšeno dle pojistných podmínek pojistitele. Vyúčtování vozidla probíhá v dohodnutých cyklech, minimálně ve čtvrtletí.

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (neboli “povinné ručení“) vychází ze zákona 168 z roku 1999 Sb., kde má každý provozovatel vozidla povinnost si toto pojištění uzavřít. Jsou striktně daná pravidla pro přijetí vozidla do pojištění a pro odhlášení vozidla z pojištění. Každé registrované vozidlo (i přípojné) musí mít toto pojištění sjednáno a to bez ohledu na to, zda je provozováno, či nikoliv. Podmínkou vyřazení vozidla z pojištění, je žádost pojistníka a doložení požadovaných dokumentů, které prokazují buď splnění podmínky odhlášení vozidla z evidence vozidel (deponování RZ, ekologická likvidace, protokol odcizení) nebo změnu vlastnictví (kopie velkého TP se zápisem nového majitele).

Účelem tohoto zákona je maximálně ochránit druhé účastníky provozu před hrozícími škodami na věci a zdraví. Jelikož se jedná o odpovědnostní pojištění, je plnění poskytováno v souladu s občanským zákoníkem jako „skutečná újma“, tj. uvedení vozidla, popř. majetku, do původního stavu.

Produkty pojistitelů se neliší, jelikož vycházejí právě za zákona, ale liší se limity, které upravují horní hranicí plnění pojistitele. Minimální možné limity, které lze sjednat, jsou 35 mil. Kč u újmy na zdraví a 35 mil. za újmu na majetku a ušlý zisk. Naopak maxima se pohybují na hranici 250mil. Kč, lze sjednat i speciální produkty do výše 1 miliardy Kč.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání majitele vozidla proti újmám, které si buď sám zaviní provozem (např. havárie, střet), způsobené živly (např. požár, kroupy, vichřice) nebo je způsobil naopak někdo jiný v rámci trestných činů (vandalismus, odcizení části nebo celého vozidla) – u tohoto je podmínkou přivolání policie.

Většinou je toto pojištění sjednáváno jako balíček (allrisk), které obsahuje všechna hrozící pojistná nebezpečí. Tento typ pojištění patří mezi nejkomplexnější nabízená pojištění vůbec. Klient si však může pojištění upravit dle vlastního uvážení. Výše pojistného se dá upravovat spoluúčastí, která tvoří odčitatelnou položku z případného pojistného plnění - pojistitelé dávají klientům možnost výběru ze široké škály. Klient má možnost sám regulovat výši pojistného a výši svého rizika.

Doplňková pojištění

Doplňková pojištění lze připojistit k nosným produktům (povinné ručení a havarijní pojištění) jako volitelnou položku dle uvážení klienta. Některá doplňková pojištění jsou automaticky zahrnuta bezplatně k nosným produktům.
Hlavními doplňkovými produkty jsou pojištění všech skel nebo čelního skla, pojištění úrazu (často nabízeno zdarma) a pojištění nadstandardních asistencí.

U klientů, kde je automobil takřka nutností, doporučujeme připojištění náhradního vozidla po dobu opravy.
Speciálním produktem je pojištění úhrady nezaviněné újmy, kdy Váš pojistitel vyřizuje pojistnou událost s pojistitelem viníka za Vás a často nese i náklady, které nejsou z povinného ručení standardně hrazeny (Přímá likvidace, NA100PRO, atd.).

Pojištění vozidel patří mezi hlavní pojistné produkty všech pojistitelů a komplexnost produktů zaručuje velice širokou ochranu klienta. Automobily, vzhledem k charakteru použití, tvoří jednu z nejrizikovějších skupin v oblasti pojištění a tomu odpovídá počet řešených pojistných událostí a výše vyplácených pojistných plnění.

Stejně jako každé pojištění, má i pojištění vozidel řadu výluk, které je třeba vést v patrnosti a proto je třeba mít silného partnera, který zná pojistné produkty pojistitelů a dokáže pomoci v krizových situacích.
Společnost OK GROUP a.s. patří k předním pojišťovacím makléřům, je odborníkem na pojištění vozidel se silnou vyjednávací pozicí u pojišťoven.

OK GROUP a.s. zaručuje kvalitní pojistnou ochranu za výhodných podmínek.