Politika kvality

Samostatný zprostředkovatel OK GROUP a.s. je etablovanou společností českého pojistného trhu s ambicí růstu, prosperity, a především neustále se zvyšujícím systémem managementu kvality a rozsahem poskytovaných služeb. Politika společnosti cílí především na účelnost a účinnost všech podnikových procesů, a to směrem k zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům a všem zainteresovaným stranám, s důrazem na dodržení všech legislativních, environmentálních, bezpečnostních a etických požadavků. Management společnosti se zavazuje poskytnout zaměstnancům nadstandardní pracovní podmínky, obchodním partnerům férovou a korektní spolupráci a zákazníkům standardně nejvyšší možnou kvalitu poskytovaných služeb.

V souladu se zavedením systému managementu kvality se vedení OK GROUP plně ztotožnilo s obsahem normy ČSN EN ISO 9001:2016 a zásady touto normou stanovené bude implementovat v rámci celé společnosti a v kontextu podnikání také ke klientům, zaměstnancům, dodavatelům, externím spolupracovníkům i veřejnosti, to je:

 

 

Ve vztahu k zákazníkům

Více informací

Ve vztahu k zákazníkům

 • udržovat trvalou spokojenost stávajících zákazníků
 • pracovat s ohledem na současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat konkurenceschopnost a podíl na trhu
 • pružně reagovat na požadavky zákazníků
 • inovovat a zdokonalovat nabízené služby
 • dodržovat veškeré postupy a pokyny, vycházející z platné legislativy

Ve vztahu k zaměstnancům

Více informací

Ve vztahu k zaměstnancům

 • využívat potenciálu kvalifikovaných a informovaných zaměstnanců
 • dle stanovených plánů rozvíjet znalosti a dovednosti zaměstnanců
 • nově nabyté znalosti a dovednosti efektivně využívat v praxi
 • motivovat zaměstnance k týmové práci a kontinuálnímu zlepšování kvality
 • udržovat příjemné pracovní prostředí a rozvíjet osobní odpovědnost
 • pravidelnými školeními prohlubovat povědomí zaměstnanců společnosti k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a BOZP

Ve vztahu k dodavatelům

Více informací

Ve vztahu k dodavatelům

 • zajišťovat materiální potřeby a energie výběrem vhodných dodavatelů
 • monitorovat a hodnotit způsobilost dodavatelů
 • rozvíjet aktivní spolupráci při realizaci kvalitních služeb

Ve vztahu ke kvalitě

Více informací

Ve vztahu ke kvalitě

 • všemi dostupnými prostředky a s využitím veškerých možností zajišťovat trvale vysokou kvalitu nabízených služeb
 • neustále zlepšovat systém managementu kvality v souladu s normou ISO 9001:2016
 • způsobem chování, firemní kulturou a vzájemnou spoluprací s interními a externími zainteresovanými osobami naplňovat pravidla etického kodexu
 • zkoumat rizika napříč celou společností a odstraňovat kritická místa efektivním systémem řízení kvality
 • vytvářet potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systémů managementu kvality 

 

 

Pro naplňování této politiky je ve společnosti uplatňován, rozvíjen a zlepšován systém managementu kvality se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých jakostních parametrů služeb ve všech fázích realizace obchodních případů, včetně plnění legislativních požadavků trhu a legislativy dotýkající se všech činností společnosti. Tento přístup vede k prevenci znečištění a snižování negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí, BOZP a v neposlední řadě ke spokojenosti klienta (zákazníka).

 

V Brně, dne 1. 4. 2017

Ing. Radoslav Kubiš, předseda představenstva

OK GROUP a.s.