Etický kodex

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI OK GROUP a.s.


Vaše povinnosti po dobu spolupráce se společností OK GROUP a.s. (dále jen „OKG“)


V rámci pracovní činnosti pro společnost OKG je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň integrity. Tento etický kodex podnikání uvádí nástin základních pravidel, které toto chování podporují.

 

Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny Vaší smlouvou se společností OKG či jejími vnitřními předpisy.

Etický kodex podnikání společnosti OKG

Stanovuje pojišťovacím zprostředkovatelům a pracovníkům, aby:

 

 • dodržovali všechny příslušné právní předpisy
 • byli čestní, poctiví a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích
 • vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi
 • rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity
 • usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí
 • uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování

Obecné zásady

Více informací

Obecné zásady

Jako pojišťovací zprostředkovatel či jeho pracovník jste povinen vybrat a navrhnout jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá zákazníkovým požadavkům, potřebám a cílům. Respektujte pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarujte se používání dehonestujících výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru zákazníků a vyvolat zkreslený dojem o Vašich službách. Veškerou reklamu veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy. Jste povinen se podílet na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

Zásady chování ve vztahu k zákazníkům

Více informací

Zásady chování ve vztahu k zákazníkům

 • dodržujte zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se jejich pojištění
 • poskytujte úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • neakceptujte požadavky zákazníka na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
 • v závislosti na obsahu smlouvy jste odpovědný za komplexní zpracování návrhů pojistných programů, správu uzavřených pojištění a součinnost při škodních událostech
 • nepoužívejte za účelem získání zákazníka nekalé a neetické praktiky vůči konkurenci
 • dodržujte nejvyšší možnou míru čestnosti při všech kontaktech s představiteli veřejnoprávních orgánů a institucí

Střet zájmů

Více informací

Střet zájmů

 • vyhněte se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, které by mohly být ve střetu zájmů s Vaší prací při plnění úkolů pro společnost OKG
 • pokud se Vás možný střet zájmů týká, ohlaste to písemně Vašemu nadřízenému pracovníkovi ve společnosti OKG
 • nepoužívejte zdroje a prostředky společnosti OKG pro aktivity, které provádíte mimo rámec Vaší pracovní náplně
 • nediskreditujte jméno nebo pověst společnosti OKG

Duševní vlastnictví

Více informací

Duševní vlastnictví

 • chraňte duševní vlastnictví společnosti OKG i třetích stran
 • s výjimkou případů, kdy to vyžaduje náplň Vaší práce, nezveřejňujte a nikomu nesdělujte interní nebo důvěrné informace či údaje společnosti OKG, příp. jiných subjektů, které společnost OKG chrání jako důvěrné
 • pokud si nejste jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace, obraťte se na Vašeho nadřízeného pracovníka ve společnosti OKG
 • na závěr Vaší spolupráce se společností OKG odevzdejte bez zbytečného odkladu vše, co je majetkem společnosti OKG a má důvěrný nebo interní charakter

Spravedlivé vztahy na pracovišti

Více informací

Spravedlivé vztahy na pracovišti

 • uplatňujte zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný účinnou právní úpravou
 • udržujte klidné pracovní prostředí a zdržte se jakékoli formy šikany či sexuálního obtěžování
 • chraňte soukromí spolupracovníků a držte v tajnosti vnitřní záležitosti společnosti

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

Více informací

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

 • dodržujte všechny relevantní právní předpisy v souvislosti s ochranou životního prostředí, zdraví, bezpečnosti práce a požární ochrany

Bezpečnost a krizový management

Více informací

Bezpečnost a krizový management

 • dodržujte pravidla jednotlivých objektů společnosti OKG pro vstup a opuštění budov
 • zabraňte přístupu do objektů společnosti OKG neoprávněným osobám
 • chraňte majetek a zařízení společnosti OKG před krádežemi a zneužitím
 • podporujte dodržování postupů k prevenci kriminálních činů ohrožujících pojišťovací zprostředkovatele, pracovníky, zákazníky a obchodní partnery společnosti OKG i jejich zařízení a technologie

Konkurenční vztahy

Více informací

Konkurenční vztahy

 • nikdy nesdílejte s představiteli konkurence společnosti OKG informace o cenách, nákladech, ziskových maržích nebo dalších tématech, které jsou předmětem Vaší spolupráce se společností OKG
 • případnou komunikaci s konkurenty společnosti OKG udržujte pouze v takových mezích, pro které existuje legitimní obchodní důvod
 • vyhýbejte se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých smluv nebo dohod

Vztahy s pojistiteli

Více informací

Vztahy s pojistiteli

 • buďte spravedliví a jednejte ve všech vztazích s pojistiteli v souladu s účinnou právní úpravou účelně a poctivě
 • nikdy nesmíte být závislý na kterémkoliv pojistiteli za účelem vlastních výhod
 • mějte aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • při umisťování obchodu se chovejte nestranně a profesionálně, vyvarujte se zejména jakýchkoliv pomluv, či protěžování některého z pojistitelů

Ochrana soukromí

Více informací

Ochrana soukromí

 • informace o zákaznících používejte výhradně v rámci Vaší pracovní činnosti a zabezpečte je v písemné i elektronické podobě
 • nezískávejte, nezpracovávejte a neuchovávejte informace o zákaznících v rozporu s právními předpisy
 • pokud přicházíte při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji třetích stran, jste povinni s nimi nakládat zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a vnitřních předpisech společnosti OKG upravujícími ochranu osobních údajů

Interní a důvěrné informace

Více informací

Interní a důvěrné informace

 • nesdělujte a nezveřejňujte utajované skutečnosti (výši mzdy, odměny), na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti
 • upravte vzhled a oblékání dle Pokynu samostatného zprostředkovatele – Oblékání a vzhled pracovníku, který je k dispozici na Intranetu společnosti v sekci Metodické pokyny OKG
 • při ukončování Vašeho pracovního poměru či spolupráce se společností OKG odevzdejte bez prodlení veškeré věci, které náleží společnosti OKG, včetně materiálů, jež mají povahu důvěrných nebo interních materiálů
 • pokud si nejste jisti tím, co je považováno za interní nebo důvěrné, požádejte o objasnění Vašeho přímého nadřízeného ve společnosti OKG

Ke stažení

Etický kodex společnosti OK GROUP a.s. ve formátu pdf